توضیحات آگهی

واحد تجاری در کوی مهر مهرشهر قرار دارد
در منطقه ای رو به پیشرفت و مناسب برای سرمایه گذاری
دارای سند تک برگ تجاری
در حال حاضر مستاجر دارد با 300 میلیون پیش و ماهی 5/5 اجاره

مشاوره